На 10.04.2023 г. “Пулсио” АД подписа договор предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез СледващоПоколениеЕС №BG-RRP-3.004-1665-С01 „Технологична модернизация в предприятието“.

Обща цел на проекта: Повишаване ефективността на производствените процеси, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране производствената верига на “Пулсио” АД. Основната цел на проектното предложение води до постигане на целта на процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.
Планираното за закупуване високотехнологично оборудване по проекта, а именно колонаборна машина – 1 бр., термолепачна машина за книги (биндер машина) тип 1 – 1 бр., термолепачна машина за книги (биндер машина) тип 2 – 1 бр., книговезки нож за тристранно обрязване (тип 1) – 1 бр. и книговезки нож за тристранно обрязване (тип 2) – 1 бр. ще повиши производствения капацитет и ще цифровизира производствените процеси, като допринесе за постигането на целите на проекта.
Очакваният ефект е възстановяване на икономическия потенциал на предприятието от периода преди COVID пандемията и създаване на условия за растеж и развитие чрез цифровизация на производствените процеси с цел разширяване на дейността. Допълнително, инвестицията по процедурата е съобразена с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда и ще допринесе за екологичния преход на страната.

Обща стойност на проекта: 2 333 333.34 лв., от които 700 000.00 лв. европейско съфинансиране.
Очакваните резултати от подкрепата по проекта са:
– цифровизация на производствения процес;
– разширяване на производствения капацитет на предприятието;
– повишаване на ефективността на производствения процес
– повишаване на производителността
– намаляване на производствените разходи
– оптимизиране на производствената верига на “Пулсио” АД.

Проект BG-RRP-3.004-1665-С01 „Технологична модернизация в предприятието“, финансиран по
Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост,
съфинансиран от Европейския съюз СледващоПоколениеЕС. Този документ е създаден с финансовата
подкрепа на Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и
устойчивост, съфинансирана от ЕС чрез СледващоПоколениеЕС. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от “Пулсио” АД и при никакви обстоятелства не може да се
приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО. (PDF Файл)

Изчислете икономията, която ще направите от печатането сега!