Процедура за избор на доставчици по проект „Букпринт РАСТЕЖ”
 
Във връзка с проект „Букпринт РАСТЕЖ”, изпълняван по ДБФП №BG16RFOP002-2.001-0104-C02/20.06.2016 г., по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., бенефициентът „ПУЛСИО” ООД открива Процедура за избор на изпълнител с предмет: „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ“. 
 
Дата на публикуване на настоящата покана: 11.05.2017 г.
Срок за подаване на оферти: 19.05.2017 г., 23:59 ч.
Документация: 06_ALL_publichna pokana_Pulsio_F