Общи условия за продажба и специални условия на Pulsio Print

Начало » Общи условия за продажба и специални условия на Pulsio Print

Голяма европейска печатница със собствена производствена база от 12 000 m² в София (България) и 120 служители, Pulsio Print разполага с широка гама от машини и довършителни инструменти, включително пълна производствена линия за книги с твърди корици. Благодарение на своя софтуер за печат от уеб до печат (награда за иновация за 2019 г.) Pulsio Print предлага на своите клиенти оптимизирани услуги, по-ниски цени и по-екологично производство (намалено количество отпадъци).

В продължение на 20 години повече от 2000 издатели, компании, агенции, автори и дизайнери са ни поверили своите печатни проекти. Нашите консултанти за клиенти ще ви помогнат с поръчката от А до Я.

Член 1- Поръчки и договори

Никакви специални условия не могат, освен ако не са официално приети в писмена форма от нашата компания, да имат предимство пред тези общи условия. Офертите, направени от нашите търговски представители или по телефона, не представляват ангажимент от наша страна, докато не бъдат потвърдени писмено от Pulsio Print; всички поръчки или услуги трябва да бъдат потвърдени писмено от нашия клиент. Доставянето на документи представлява писмено потвърждение. Във формуляра за поръчка трябва да се посочат адресът за доставка и адресът за фактуриране, ако те са различни.

Клиентът е длъжен също така да ни предостави, най-късно при подаване на поръчката, адрес на електронна поща (e-mail), за който гарантира, че е технически надежден, за да може да се обменя кореспонденция.

Член 2- Цени

Офертите се основават на пълно описание на продукта и абсолютно подробна информация, която не може да доведе до недоразумения относно пълнотата на параметрите на работата, като хартия, тираж, формат, опции и т.н.

Тези указания са задължителни за страните и офертите, направени въз основа на неточни данни или при липса на документи, могат да бъдат само ориентировъчни и по никакъв начин не ангажират отговорността на Pulsio Print в случай на неудовлетвореност от страна на клиента.

Всяка промяна в първоначалната поръчка води до изготвяне на нова оферта.

Оценките са валидни за максимум 15 дни. След изтичането на този период трябва да се изготви нова оферта.

Поправки или изменения, поискани след извършване на работата, се фактурират допълнително, освен в случай на вина от страна на изпълнителя. Ако подадена електронна проба остане без отговор в продължение на една седмица, тя се счита за приета и ни дава право да начислим такса за извършената работа.

Посочените или потвърдени цени са в евро и, освен ако не е уговорено друго, са без данък, плюс ДДС.

Освен това си запазваме правото да преразгледаме цените си по всяко време, ако условията за труд, суровини, транспорт и т.н. се променят.

Член 3 - Поръчка за трета страна

Ако поръчката е направена от трето лице (например графичен дизайнер, агенция или друг посредник), последният, подписвайки поръчката, поема качеството на солидарен дл

Член 4 - Условия на плащане

При никакви обстоятелства поръчката няма да се счита за окончателна, ако не е придружена от подписан формуляр за поръчка или приета оферта.

Плащането трябва да бъде извършено в съответствие с условията, посочени в електронната поща между Pulsio Print и клиента.

Доставените стоки остават собственост на Pulsio Print до пълното плащане на фактурата. Между страните изрично е уговорено, че всички поръчки са предмет на следната клауза за запазване на собствеността: „Продавачът запазва собствеността си върху продадените стоки до пълното заплащане на цената на главницата и аксесоарите. Доставянето на документ, създаващ задължение за плащане (менителница или друго), не представлява плащане по смисъла на тази клауза. Неизпълнението на задължението за плащане на която и да е от датите на падежа може да доведе до изземване на стоките. Горепосочените разпоредби не изключват прехвърлянето върху купувача на рисковете от загуба или влошаване на качеството на стоките или от всякакви щети, които те могат да причинят, считано от датата на доставката.“

Pulsio Print има право да изисква авансови плащания, 100% авансово плащане и гаранции за плащане, дори след приемането на поръчката. При липса на такива гаранции и/или плащания Pulsio Print може да спре изпълнението и доставката на поръчката. Разходите, които са станали дължими, стават незабавно платими.

В случай на анулиране на поръчка, след потвърждаване на поръчката по електронна поща, Pulsio Print има право да начисли разходите за хартия, картон, плочи и други консумативи, придобити за изработката на поръчката на клиента, както и произтичащите от това разходи.

В случай на закъсняло плащане или неплащане на датата на падежа всички суми, дължими от клиента, независимо от причината, стават незабавно изискуеми, без официално уведомление или други формалности. В съответствие с член L441-6 от френския Търговски кодекс, в случай на неплащане в рамките на 7 дни от датата на плащане, посочена във фактурата, се дължи лихва за забава в размер на 16 % годишно.

В случай че се наложи събиране на вземания по съдебен ред и независимо от правото на Pulsio Print да прекрати договора, ако Клиентът не изпълни всички свои задължения, в допълнение към сумата по фактурата се заплаща обезщетение в размер на 10% от дължимата сума или действително направените разходи, ако те са по-високи, плюс лихва за забава.

Член 5 - Непреодолима сила

Настъпването на случай на непреодолима сила, който може да забави, предотврати или направи икономически неизгодно изпълнението на продажбата, има за последица спиране на изпълнението на договорните задължения на Pulsio Print по силата на закона.

Случай на непреодолима сила е всяко събитие от каквото и да е естество, което е извън разумния контрол на която и да е от страните, като например, по-специално, възникване на пожар, природни бедствия, недостиг на суровини от нашите доставчици, прекъсване на електрозахранването или повреда на машина, което прави невъзможно навременното извършване на възложената ни работа, стачка или локаут, прекъсване на транспортните средства по каквато и да е причина, законови или регулаторни разпоредби, засягащи производството или доставката на продукти.

Ако събитието продължи повече от три месеца, Pulsio Print си запазва правото да прекрати договора едностранно и без компенсация.

Член 6 - Време за доставка

Времената за доставка са дадени само за информация. Всяко забавяне на изпълнението на поръчките не представлява основание за анулиране на поръчката, отказ на стоките или право на обезщетение за вреди.

Твърдите срокове за доставка са предмет на писмено задължение от страна на Pulsio Print и са обвързващи за Pulsio Print само ако необходимите документи (текстове и илюстрации, литографии, ръкописи или носители на данни, печатни проби, CD на Клиента или други материали и т.н.) са получени от Pulsio Print в рамките на договорения срок. Ангажиментът за спазване на сроковете започва да тече от момента на получаване на поръчката за печат на Клиента в рамките на работното време, т.е. от понеделник до петък от 9,00 до 17,00 ч., с изключение на официалните празници. Pulsio Print няма да бъде обвързана с договорените срокове за доставка, ако поръчката за печат не е получена в рамките на договорения срок. Забавянето на получаването на готовата за печат поръчка изисква ново писмено потвърждение за поемане на нов краен ангажимент.

Следва да се отбележи, че няма пропорционалност между забавянето на валидирането на доказателството и новия срок, предложен от Pulsio Print. Ако сроковете бъдат превишени по причина, която е извън контрола на Pulsio Print: всички случаи на форсмажорни обстоятелства, реквизиция, авторитарно намаляване на вноса, авария или забавяне на производството при нашите доставчици, забавяне на транспорта на стоките или друга опасност, клиентът не може да анулира поръчката или да направи Pulsio Print отговорна за вредите, които могат да произтекат от това превишаване.

Доставката ще бъде извършена на адреса, посочен от Клиента, и ще се счита за извършена, когато поръчката пристигне на този адрес. Пулсио Принт не носи отговорност за забавяне на доставката поради грешка относно планирания адрес за доставка или неполучаване на стоките (отсъствие в момента на доставката). Ще бъдат начислени допълнителни разходи за втора доставка.  

Член 7 - Условия за опаковане и доставка

Pulsio Print потвърждава, по искане на Клиента за въпросната поръчка, ангажимента си да спазва хартите за доставка на дистрибуторите и различните складове. Когато се прилагат специфични условия за опаковане и/или доставка, те трябва да бъдат посочени в писмен вид от страните и потвърдени от Pulsio Print.

Член 8- Транспорт

Цената на офертата на Pulsio Print, приета от клиента, е без данък и включва доставка до крайния адрес, т.е. DAP.

При доставка DDP (Delivered Duty Paid) всички допълнителни митнически и вносни такси, като: мито, ДДС, различни данъци върху вноса и т.н., свързани с вноса на поръчката, се заплащат от клиента.

В изключителни случаи Pulsio Print може да предложи на клиента доставка по DDP, като това трябва да бъде ясно посочено в офертата или потвърдено по електронна поща.

Pulsio Print не носи отговорност за повреда, кражба или загуба, както и за всякакви други опасности, засягащи поръчката по време на транспортиране. Клиентът е запознат с различните рискове, на които са изложени стоките по време на транспортирането.

В резултат на това не може да се претендира за обезщетение от Pulsio Print в случай на повреда, кражба или загуба, или каквато и да е друга опасност, засягаща поръчката по време на транспортиране.

Въпреки това Pulsio Print е длъжна да подкрепя и придружава своите клиенти при предявяване на претенции към транспортната компания. В този случай Pulsio Print се обръща към своите клиенти, които са претърпели загуба, с молба да съдействат, като изпратят всички необходими доказателства, за да се започнат всички необходими процедури в рамките на 8 календарни дни от получаването на пратката. Необходими са подробна информация и подкрепящи доказателства, включително точния брой на повредените копия.

В крайна сметка, всяка повреда, забавяне или друга опасност, засягаща поръчката, причинена по време на транспорта, не изключва плащането на фактурата на клиента към Pulsio Print. Клиентът винаги е длъжен да плати фактурата си по силата на извършената работа и при положение, че отговорностите на Pulsio Print не са ангажирани.

В случай на изгубване на поръчката от страна на превозвача, т.е. пратката не е доставена на клиента и местонахождението на пратката не е установено от превозвача в рамките на 14 дни от датата на доставка, Pulsio print, загрижена за удовлетвореността на клиента, може да отпечата отново поръчката без допълнителни разходи.

Член 9 - Отказ за приемане на поръчка

Ако клиентът, надлежно уведомен, не получи стоките в рамките на 10 дни, Pulsio Print отхвърля всякаква отговорност и има право да издаде фактура на клиента и да съхранява стоките за негова сметка и риск.

Член 10 - Авторско право

Авторските права за творчески услуги или макети се определят в съответствие със законовите изисквания.

Член 11- Собственост на данните и авторски права на клиентите

Всички права на клиента върху електронните данни и авторските права се запазват. Освен ако не е уговорено друго, Pulsio Print не е задължена да съхранява, архивира или доставя предоставените ѝ данни.

Член 12- Права на възпроизвеждане

Възпроизвеждането и отпечатването на всички документи, текстове, илюстрации, модели и други подобни, предоставени на Pulsio Print от клиента, се извършва само ако клиентът е собственик или предварително е придобил необходимите права за възпроизвеждане; това се предполага. Тази клауза се прилага и за архивирани данни, които се използват повторно.

Член 13 - Оборудване за възпроизвеждане и довършителни работи

Средствата за възпроизвеждане (снимки, носители на данни, филми, електронни данни, композиции, монтажи, печатни плаки и т.н.), както и довършителните материали (щанци, релефни плаки и т.н.) остават собственост на Pulsio Print.

Член 14- Допълнителни разходи

Допълнителните разходи, направени от клиента или посредника във връзка с офертата (съответствие за отпечатване, ретуширане на документи и ръкописи, допълнителна работа по предоставените носители на данни, както и всякакви грешки в предоставените документи), ще бъдат фактурирани допълнително.

Член 15 - Стандартни индустриални допуски

Прилагат се обичайните за индустрията допустими отклонения по отношение на изпълнението и материалите, по-специално по отношение на точността на рязане, верността на възпроизвеждане, цветовете и качеството на печатните носители (хартия, картон и др.). Всички допустими отклонения, наложени на Pulsio Print от неговите доставчици (хартия, мастила, плоскости и др.), се прилагат и за неговите клиенти.

Печатът се извършва в съответствие със стандартите за плътност и в съответствие с ISO 12647-2 и Fogra 39.

Член 16 - Свръхдоставка или недостатъчна доставка

Страните признават, че доставеното количество може да се различава с не повече от 10 % от количеството, посочено в поръчката за стандартно производство, и с не повече от 15 % в случай на специално производство с една от следните опции: хартия с тегло под 70 g, топъл печат с фолио, селективно ламиниране, щанцоване, твърди корици с гръбнак по-голям от 40 mm или по-малък от 4 mm, твърди корици с платно или офсетова хартия. Въпреки това количеството, използвано за изготвяне на фактурата, ще бъде доставеното количество.

Освен това цената на излишните чертежи ще бъде определена от двете страни в рамките на споразумение

Член 17 - Доставено оборудване

Всички материали, доставени от Клиента за изпълнение на поръчката му, трябва да бъдат доставени на Pulsio Print с платено превозно средство или в съответствие с конкретни писмени споразумения. Клиентът носи пълна отговорност за всички щети, произтичащи от неподходящи материали (качество и количество).

Член 18- Жалби

Работата, доставена от Pulsio Print, трябва да бъде проверена при получаване. Всякакви рекламации относно качеството и количеството трябва да бъдат направени в рамките на 8 дни от получаването на стоките, в противен случай доставката ще се счита за изправна. В случай на основателна рекламация страните ще преговарят за пропорционална и разумна отстъпка. Щетите трябва да бъдат отстранени в рамките на подходящ срок, но при никакви обстоятелства не могат да надвишават стойността на доставените стоки. Пулсио Принт има право да откаже поправка или препечатване на поръчката, ако има съмнения относно плащането на поръчката, и има право да изисква гаранции в това отношение. От Pulsio Print не може да се иска възстановяване на суми.

Член 19 - Ограничаване на отговорността

Ръкописите, електронните носители на информация, филмите, фотолитовете, оригиналните фотографии и т.н., както и съхраняваните печатни материали и предоставените предмети ще бъдат третирани с обичайното внимание. Всички други рискове трябва да бъдат застраховани или поети от клиента. Всяка пряка или непряка вреда, която надвишава стойността на стоките и която е предмет на иск за обезщетение, се поема от крайния потребител.

Член 20- Електронни данни и възстановяване на данни

Pulsio Print не носи отговорност за предоставени данни (файлове за печат), които съдържат грешки или са непълни. По същия начин Pulsio Print не поема отговорност за дефекти в качеството на печатния продукт, произтичащи от предоставени данни, които не могат да бъдат оценени или използвани съгласно стандартните методи. Освен това Pulsio Print не поема отговорност за загубата на данни във файловете, доставени му за обработка. Нейната отговорност се ограничава до грешки, допуснати от нея в резултат на груба небрежност.

Член 21 - Използвани езици и идиоми

Pulsio Print не носи отговорност за езика, граматиката и синтаксиса на документите, предоставени от клиента.

Член 22- Документи за контрол и проверка

Клиентът трябва внимателно да провери документите за контрол и проверка (доказателства, копия, данни и др.). Всички грешки трябва да бъдат съобщени на Pulsio Print и върнати заедно с пробата в рамките на договорения срок. Pulsio Print не носи отговорност за грешки, които не са докладвани от клиента. Корекциите и промените, поискани по телефона, трябва да бъдат потвърдени от клиента в писмен вид в рамките на 24 часа, в противен случай Pulsio Print не носи отговорност. Ако е било договорено да не се представят документи за изпитване и контрол или ако клиентът поиска директно доказателства или носители на данни без тези документи за изпитване, клиентът поема всички рискове. Отговорността на Pulsio Print е ограничена до сериозни грешки.

Член 23 - Съхраняване и архивиране на работните документи

Освен ако не е изрично договорено, Pulsio Print не е задължена да съхранява и архивира работни документи. Ако към договора за печат е приложен договор за архивиране, архивирането се извършва за сметка и риск на клиента и се фактурира допълнително. Pulsio Print не носи отговорност за загуба на данни или повреда на файлове или работни документи.

Член 24- Приложимо право и спорове

Настоящите общи условия за продажба на Pulsio Print се уреждат от френското законодателство, с изключение на разпоредбите на Виенската конвенция.

В случай на спор от каквото и да е естество страните трябва да постигнат приятелско споразумение. Ако не може да бъде постигнато приятелско споразумение, всяка от страните има право да отнесе спора си пред компетентните съдебни органи на територията на Френската република.