На 17.06.2024 г. ПУЛСИО АД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез Следващо Поколение ЕС BG-RRP-3.008-0491-C01 «Подкрепа за прехода към кръгова икономика».

Обща цел на проекта: Основната цел на предложението за изпълнение на инвестиция е да допринесе за ускоряване на прехода към кръгова икономика, чрез въвеждане на кръгови модели за използване на ресурсите и внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство и потребление на продуктите на предприятието, която основна цел пряко кореспондира с целите на „Програма за икономическа трансформация“ (ПИТ) към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Специфични цели на проекта са:
1. Трансформация на производствените процеси, чрез преминаване към кръгови модели;
2. Повишаване на ресурсната ефективност и ограничаване на емисиите на парникови газове;
3. Прилагане на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда, за екологичен преход в дейността на предприятието.

Планираният за закупуване Цветна дигитална печатна система – 1 брой; Линия за книговезане и довършителни операции на книги с твърда корица – 1 брой; Линия за опаковане с кашони – 1 брой; Линия за изработването на кутии от мукава – 1 брой, ще допринесат за постигането на тези цели.

Очакваният ефект е предприятието да трансформира производствените си процеси чрез преминаване към кръгови модели за повишаване на ресурсната ефективност и ограничаване на емисиите на парникови газове. В допълнение, инвестицията по процедурата е съобразена с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда, допринасяйки за екологичния преход в дейността на предприятията.

Обща стойност на проекта: 1 220 249.00 лв., от които 366 074.70 лв. европейско финансиране.

Очакваните резултати от подкрепата по проекта са:

– Придобиване на нови технологии за въвеждане на следните кръгови модели:
– Намаляване образуването на отпадъци;
– Ограничаване използването на пластмасови продукти за еднократна употреба;

Проект BG-RRP-3.008-0491-С01 «Подкрепа за прехода към кръгова икономика», финансиран по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз NextGenerationEU. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансирана от ЕС чрез NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ПУЛСИО АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и СНД. (PDF Файл)

Изчислете икономията, която ще направите от печатането сега!