На 20.12.2023 г. „ПУЛСИО“ АД сключи Договор за финансиране № BG-RRP-3.006-0180-C01 „Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии“ по „Програма за икономическа трансформация“ (ПИТ) към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Целите на инвестицията са насочени към осигуряване на предпоставки за възстановяване и развитие на икономическия потенциал за растеж и конкурентоспособността на компанията чрез увеличаване резистентността му на негативни външни въздействия в контекста на увеличени цени на електроенергията в национален и европейски мащаб, нестабилност и непредсказуемост на свободния енергиен пазар за небитовите потребители в дългосрочна перспектива.

По проекта ще бъде изпълнена дейност за изграждане на изграждане на 1 бр. нова фотоволтаична инсталация за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) в собствен имот на предприятието в гр. София.

Изпълнението на инвестицията ще доведе до:
– Осигуряване на относителна независимост и гъвкавост при енергопотреблението,
необходимо за осъществяване на основната дейност на предприятието
– Намаляване на енергийните разходи
– Подобряване на енергийната ефективност
– Намаляване на въглеродния отпечатък от дейността

Очакваните резултати от изпълнението на инвестицията са:
1) Подобряване на енергийната ефективност и независимост в дружеството;
2) Извършване на преход към екосъобразен източник на енергия;
3) Повишаване на гъвкавостта в дружеството по отношение на ценообразуване;
4) Оптимизиране на разходите

Обща стойност на проекта: 854 700.00 лв., от които 384 615.00 лв. европейско съфинансиране.

Проект № BG-RRP-3.006-0180-C01 „Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии&amp“, финансиран по Програмата за икономическа трансформация (ПИТ) към компонент „Интелигентна индустрия“на Националния план за възстановяване и устойчивост. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ПУЛСИО АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и на СНД на ПИТ. (PDF Файл)

Изчислете икономията, която ще направите от печатането сега!