Подкрепа за прехода към кръгова икономика

На 17.06.2024 г. ПУЛСИО АД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез Следващо Поколение ЕС BG-RRP-3.008-0491-C01 «Подкрепа за прехода към кръгова икономика». Обща цел на проекта: Основната цел на предложението за изпълнение на инвестиция е да допринесе за ускоряване на прехода към кръгова икономика, чрез въвеждане на кръгови модели за използване на ресурсите и внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство и потребление на продуктите на предприятието, която основна цел пряко кореспондира с целите на „Програма за [...]

Програма за икономическа трансформация

На 20.12.2023 г. „ПУЛСИО“ АД сключи Договор за финансиране № BG-RRP-3.006-0180-C01 "Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии" по „Програма за икономическа трансформация“ (ПИТ) към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Целите на инвестицията са насочени към осигуряване на предпоставки за възстановяване и развитие на икономическия потенциал за растеж и конкурентоспособността на компанията чрез увеличаване резистентността му на негативни външни въздействия в контекста на увеличени цени на електроенергията в национален и европейски мащаб, нестабилност и непредсказуемост на свободния енергиен пазар за небитовите потребители в дългосрочна перспектива. По проекта ще бъде [...]

Финансиране от Европейския съюз

На 10.04.2023 г. “Пулсио” АД подписа договор предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез СледващоПоколениеЕС №BG-RRP-3.004-1665-С01 "Технологична модернизация в предприятието". Обща цел на проекта: Повишаване ефективността на производствените процеси, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране производствената верига на “Пулсио” АД. Основната цел на проектното предложение води до постигане на целта на процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“. Планираното за закупуване високотехнологично оборудване по проекта, а именно колонаборна машина - 1 бр., термолепачна машина за книги (биндер машина) тип 1 - 1 бр., термолепачна [...]